MÄKI-MATIN PERHEPUISTON TUKI r.y.:n SÄÄNNÖT

 

§1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mäki-Matin perhepuiston tuki r.y. ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

 

§2 TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kaupunkilaisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien edistämistä ja kehittämistä Mäki-Matin perhepuistossa yhteistoiminnassa Jyväskylän kaupungin kanssa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja, harjoittaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää konsertti- ja teatteritilaisuuksia, juhlia ja samantapaista toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsen- ja kannatusmaksuja, järjestää myyjäisiä tai vastaavia tilaisuuksia, ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia sekä voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys ei toiminnallaan hanki jäsenilleen eikä itselleen taloudellista hyötyä.

 

§3 JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa edistää tarkoitusta.

Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy johtokunta.

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus ja yksi ääni.

Yhdistyksella voi olla myös kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämällä kannatusmaksulla. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksissa.

 

§4 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Juoksevien asioiden hoitamista varten voidaan valita vielä työvaliokuntia, joiden tehtävästä määrää johtokunta ja joiden puheenjohtajana on johtokunnan jäsen.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

§5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

§6 TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

§7 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta Mäki-Matin perhepuiston ilmoitustaululla tai julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

§8 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä helmikuun viimeiseen päivään mennessä. 

Ylimääräinen kokous pidetään heti, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhidstyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

§9 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen ja kannatusmaksujen suuruus.

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat tarkastamaan yhdistyksen tilien- ja varainhoitoa sekä johtokunnan toimintaa kalenterivuoden ajalta.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

§10 YHDISTYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ

Jäsenmaksuista, lahjoituksista, avustuksista, huvitilaisuuksista tai muilla tavoin kertyneet tulonsa yhdistys käyttää tarkoituksensa toteuttamiseen.

 

§11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäs (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.